verlofaanvraag

           Aanvraagformulier vakantie & verlof.          
Aan de directrice van SBO de Piramide te Gennep. 

Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a en 14 van de leerplichtwet 1969
Deel A, 
In te vullen voor de aanvrager.

Hier komen de gegevens van ouders / verzorgers.
Hier komen de gegevens van de leerling (en)
Vraagt verlof aan voor de periode : 
Deel B,
In te vullen door de directrice van de school. 

Het verlof wordt  wel / niet *  verleend.
Reden voor het wel / niet / verlenen van verlof *

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

* doorhalen wat niet van toepassing is. 

Indien u zich  niet met deze  beslissing kunt verenigen,  kunt u hiertoe  op grond van de 
algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dagtekening van deze beschikking
gemotiveerd : 
 O  een bezwaarshrift indienen bij de directeur van de school ( indien de aanvraag betrekking  heeft  op vakantieverlof  (art. 13a ) of gewichtige omstandigheden ( art 14 ) 10 schooldagen of minder ) 
  
 O  een bezwaarschrift indienenbij de gemeente ...........................leerplichtambtenaar, postbus  .................
( indien de aanvraag betrekking heeft op gewichtige omstandigheden ( art.14 ) voor meer dan 10 schooldagen).
aankruisan wat van toepassing is. 
 
 DD ; ................................ , ......................

Handtekening............................................
 
 Cristel Boers,
directrice sbo de Piramide 
reload
* Verplichte velden